Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis do 1.třídy

Školní rok 2024/2025 

   

Č.j. S 31-1/2024                                                                  V Hazlově dne 18.04.2024                                                              

 

Seznam přijatých uchazečů ke školnímu vzdělávání v základní škole a mateřské škole Hazlov, okr.  Cheb, p.o.  od školního roku 2024/2025

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Hazlov. okr. Cheb, příspěvková organizace (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

 

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené
pod přiděleným registračním číslem ke školnímu vzdělávání v Základní škole Hazlov od školního roku 2024/2025:

 

Pořadové číslo

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

1.

S 13-1/2024

přijat

2.

S 14-1/2024

přijat

3.

S 15-1/2024

přijat

4.

S 16-1/2024

přijat

5.

S 17-1/2024

přijat

6.

S 18-1/2024

přijat

7.

S 19-1/2024

přijat

8.

S 20-1/2024

přijat

9.

S 21-1/2024

přijat

10.

S 22-1/2024

přijat

11.

S 23-1/2024

přijat

12.

S 24-1/2024

přijat

13.

S 25-1/2024

přerušeno správní řízení

14.

S 26-1/2024

přijat

15.

S 27-1/2024

přijat

16.

S 28-1/2024

přijat

17.

S 29-1/2024

přijat

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů ke školnímu vzdělávání v Základní škole Hazlov od školního roku 2024/2025, za oznámená.

 

P o u č e n í :

 

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

                                                                                                                  

                                                                                                          Ing. Hana Martínková

                                                                                                               ředitelka  školy

 

 

Datum zveřejnění: 19.04.2024

Datum sejmutí: 17.05.2024

 

 

 Z důvodu poruchy počítačové sítě oznamuji výsledek zápisu do 1.třídy až nyní. Omlouvám se. H.Martínková

                                                                                    

  

 

  Dokumenty ke stažení:

 

 

  Nabídka školy.pdf

  Zápisní lístek.doc

  Zápisní lístek.pdf

  Žádost o přijetí ZŠ.docx

  Žádost o přijetí ZŠ.pdf

 

  Informace k žádosti o odklad začátku povinné školní docházky.pdf

  Žádost o odklad.docx

  Žádost o odklad.pdf

 

 

 

 

 

 

 

kluk