Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Č.j. S 38-1/2023                                                                  V   Hazlově   dne 12.05.2023                                                           

 

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hazlov od školního roku 2023/2024

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Hazlov, okr.Cheb, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

 

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hazlov od školního roku 2023/2024:

 

Pořadové číslo

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

Zkušební pobyt

1.

S 23-1/2023

přijat

do 30.11.2023

2.

S 24-1/2023

přijat

do 30.11.2023

3.

S 25-1/2023

přijat

do 30.11.2023

4.

S 26-1/2023

přijat

do 30.11.2023

5.

S 27-1/2023

přijat

do 30.11.2023

6.

S 28-1/2023

přijat

do 30.11.2023

7.

S 29-1/2023

přijat

do 30.11.2023

8.

S 30-1/2023

přijat

do 30.11.2023

9.

S 31-1/2023

přijat

do 30.11.2023

10.

S 32-1/2023

přijat

do 30.11.2023

11.

S 33-1/2023

přijat

do 30.11.2023

12.

S 34-1/2023

přijat

do 30.11.2023

13.

S 35-1/2023

přijat

do 30.11.2023

14.

S 36-1/2023

přijat

do 30.11.2023

15.

S 37-1/2023

přijat

do 30.11.2023

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hazlov od školního roku 2023/2024, za oznámená.

 

P o u č e n í :

 

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

                                                                                                                  

                                                                                                          Ing. Hana Martínková

                                                                                                               ředitel  školy

 

 

Datum zveřejnění: 12.05.2023

Datum sejmutí:      09.06.2023

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení, které můžete s sebou přinést vyplněné k zápisu nebo pro případnou žádost o přijetí v průběhu šk.roku:

 

žádost o přijetí.pdf

 

udělení souhlasu.pdf

 

evidenční list.pdf

sluníčko.png 

           

      

kluk