Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

 

 

Č.j. S47-1/2022,     v Hazlově   dne 19.05.2022

                                                          

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hazlov od školního roku 2022/2023

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Hazlov, okr.Cheb, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

 

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hazlov od školního roku 2022/2023:

 

Pořadové číslo

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

Zkušební pobyt

1.

S 29-1/2022

přijat

do 31.1.2022

2.

S 30-1/2022

přijat

do 31.1.2022

3.

S 32-1/2022

přijat

do 31.1.2022

4.

S 33-1/2022

přijat

do 31.1.2022

5.

S 34-1/2022

přijat

do 31.1.2022

6.

S 35-1/2022

přijat

do 31.1.2022

7.

S 36-1/2022

přijat

do 31.1.2022

8.

S 37-1/2022

přijat

do 31.1.2022

9.

S 38-1/2022

přijat

do 31.1.2022

10.

S 39-1/2022

přijat

do 31.1.2022

11.

S 42-1/2022

přijat

do 31.1.2022

12.

S 43-1/2022

přijat

do 31.1.2022

13.

S 44-1/2022

přijat

do 31.1.2022

14.

S 45-1/2022

přijat

do 31.1.2022

15.

S 46-1/2022

přijat

do 31.1.2022

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hazlov od školního roku 2022/2023, za oznámená.

 

P o u č e n í :

 

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

                                                                                                                                                                                                                    Ing. Hana Martínková

                                                                                                                                                                                                                    ředitelka  školy

 

 

Datum zveřejnění: 24.05.2022

Datum sejmutí: 19.06.2022

 

 

 

Dokumenty ke stažení pro případnou žádost o přijetí v průběhu šk.roku:

 

žádost o přijetí.pdf

 

udělení souhlasu.pdf

 

evidenční list.pdf

sluníčko.png 

           

      

kluk