Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

 

Č.j. S 54-1/2024                                                                  V   Hazlově   dne 17.05.2024                                                           

 

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hazlov od školního roku 2024/2025

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Hazlov, okr.Cheb, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

 

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené
pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hazlov od školního roku 2024/2025:

 

Pořadové číslo

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

Zkušební pobyt

1.

S 34-1/2024

přijat

do 30.11.2024

2.

S 35-1/2024

přijat - volejte 775150244

do 30.11.2024

3.

S 36-1/2024

přijat od 15.03.2025

do 31.05.2025

4.

S 37-1/2024

přijat – ind.vzdělávání

do 30.11.2024

5.

S 38-1/2024

přijat

do 30.11.2024

6.

S 39-1/2024

přijat

do 30.11.2024

7.

S 40-1/2024

přijat

do 30.11.2024

8.

S 41-1/2024

přijat

do 30.11.2024

9.

S 42-1/2024

přijat

do 30.11.2024

10.

S 43-1/2024

přijat

do 30.11.2024

11.

S 44-1/2024

přijat

do 30.11.2024

12.

S 45-1/2024

přijat

do 30.11.2024

13.

S 46-1/2024

přijat

do 30.11.2024

14.

S 47-1/2024

přijat

do 30.11.2024

15.

S 48-1/2024

přijat

do 31.10.2024

16.

S 49-1/2024

přijat

do 31.12.2024

17.

S 50-1/2024

přijat

do 30.11.2024

18.

S 51-1/2024

přijat

do 30.11.2024

19.

S 52-1/2024

přijat

do 30.11.2024

20.

S 53-1/2024

přijat

do 30.11.2024

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hazlov od školního roku 2024/2025, za oznámená.

 

P o u č e n í :

 

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                          Ing. Hana Martínková

                                                                                                                 ředitelka  školy

 

 

Datum zveřejnění: 17.05.2024

Datum sejmutí:      17.06.2024

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria přijetí do mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Hazlov, okr.Cheb, p.o.

 

1) věk

  • přednostně jsou přijímány pěti a šestileté děti – předškoláci
  • děti ve věku 3 – 5 let
  • děti, které k 31.08.2024 dosáhnou věku 2,5 let a jsou samostatné úměrně svému věku (samy dokáží použít lžíci, nejsou odkázány na plenky)

 2) místo pobytu

  • přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu
  • do naplnění kapacity přijímáme děti i z okolních měst

 3) očkování

  • jsou přijímány pouze děti očkované podle stanoveného plánu očkování nebo mají lékařský doklad, že se nemohou očkování podrobit (netýká se předškoláků)

 4) přijetí v průběhu školního roku

  • dítě přijmeme i v průběhu školního roku, pokud nebude naplněná kapacita školy a dítě dosáhne v době nástupu 3let věku, spádová oblast není podmínkou.

 

Ing. Hana Martínková

ředitelka školy


 
 

Dokumenty ke stažení, které můžete s sebou přinést vyplněné k zápisu nebo pro případnou žádost o přijetí v průběhu šk.roku:

 

žádost o přijetí.pdf

 

udělení souhlasu.pdf

 

evidenční list.pdf

sluníčko.png 

           

      

kluk