Drobečková navigace

Úvod > O škole > Akce školy > Akce školy - archiv do školního roku 2022/2023 > Kroužky pro školní rok 2022/2023

Kroužky pro školní rok 2022/2023Vážení rodiče, pro školní rok 2022/23 nabízíme následující kroužky s informacemi o jejich úhradě - viz tabulky níže. Přihlašování na jednotlivé aktivity je tentokrát elektronickou formou, v případě potřeby mám připraveny přihlášky i v listinné podobě. Vyžádat si je můžete u ředitelky školy Hany Martínkové.

 

Hazlov_nabídka_kroužků_2022_2023-page-001.jpg          Přihláška ke staženíPrihlaska_krouzek_Hazlov.docx                  

Přihláška do zájmového kroužku 2022/2023       

ZŠ a MŠ Hazlov

 

Název kroužku:…………..……….…………………………….

Jméno a příjmení žáka:………………………………………………………………………………………………………………….

Narozen……………………………………………….v………………………………………………………………………………………

RČ………………………………………….státní občanství……………………zdravotní stav………………………………….

Trvalé bydliště………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Škola:…………………………………………………………………….třída:………………………………………………………………..

Počátek docházky dne……………………………………  ukončena dne……………………………………/vyplní DDM/

Dítě do 15 let bude po ukončení kroužku odcházet samostatně:     ANO  /   NE

Jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………………………………tel.:……………………………

Trvalé bydliště………………………………………………………………………….e-mail…………………………………………………

 

Zákonný zástupce byl seznámen se školním řádem ZŠ a MŠ Hazlov /umístěn ve vnitřních prostorech ZŠ/ a s Vnitřním řádem DDM a ŠD na internetových stránkách www.ddmsdfl.cz

Souhlasím/nesouhlasím s fotografováním dětí a prezentací jejich činnosti na webových stránkách DDM a ŠD.

Zápisné na školní rok 2022/2023 činí 350,-- Kč. V keramickém kroužku a kroužku vaření se připlácí 150,- Kč přímo vedoucímu kroužku na spotřební materiál.

V zápisném je hrazeno pojištění.

Možnost úhrady

Preferujeme bezhotovostní platbu: číslo účtu 182065576/0300 ČSOB, do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte a název kroužku, uhradit nejpozději do 21. 10. 2022.

Výjimečně v hotovosti u paní ředitelky ZŠ a MŠ Hazlov: pondělí-čtvrtek 07:30-07:55 v jiný čas po domluvě. Vedoucí kroužků zápisné nevybírají!!

V Hazlově, dne…………………………

podpis zákonného zástupce………………….……………………. (podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen s všeobecnými  informacemi pro účastníky zájmového vzdělávání dostupné také na www.ddmsdfl.cz).

Přihlášky odevzdávejte v ZŠ nebo přímo do budovy (poštovní schránky) DDM nejpozději                      do 30. 9. 2022. Děkujeme.

Všeobecné informace pro účastníky zájmového vzdělávání

1) každý účastník zájmového útvaru je povinen odevzdat vyplněnou přihlášku vyplněnou on-line       (k dispozici na www.ddmsdfl.cz) nebo v papírové podobě svému vedoucímu zájmového útvaru nebo v kanceláři DDM, Dlouhá 6, Františkovy Lázně

zákonný zástupce odesláním nebo svým podpisem na papírové přihlášce souhlasí s účastí svého dítěte v zájmovém útvaru a zavazuje se uhradit včas úplatu za zájmové vzdělávání (datum splatnosti je spolu s číslem účtu uveden na přihlášce)

2) účastníci jsou přijímáni dle pořadí došlých přihlášek a naplnění kapacity zájmových útvarů

3) způsob placení preferujeme bezhotovostně na číslo účtu 182065576/0300, do kolonky zpráva pro příjemce uvádějte jméno dítěte a název kroužku

4) úplata zájmového útvaru je uhrazena na celý školní rok, při výši úplaty nad 1 000,- Kč je možnost úhrady ve dvou splátkách (úplata na 2. pololetí musí být připsána na účet organizace do konce ledna daného školního roku), doklad o zaplacení zájmového útvaru doporučujeme uschovat

5) snížení úplaty – dle vyhlášky 279/2012 Sb., (o zájmovém vzdělávání) § 11 odst. 3 – v případě, že zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek v hmotné nouzi, (zákon o pomoci v hmotné nouzi), nebo mu náleží zvýšení příspěvku na péči (zákon o sociálních službách), případně má nárok na úhradu potřeb dítěte (zákon o státní sociální podpoře) a tuto skutečnost prokáže řediteli

6) odhlášení účastníka ze zájmového útvaru je možno pouze písemnou formou vedoucímu kroužku

7) v případě, že účastník přestane docházet do zájmového útvaru na základě vlastního rozhodnutí a nedoručí-li písemné odhlášení, úplata se nevrací

v případě uvedení závažného či zdravotního důvodu se po dohodě s vedením DDM vrátí poměrná část úhrady

8) při změně osobních údajů v přihlášce a zdravotního stavu je nutné tuto změnu nahlásit vedoucímu oddělení

9) při pozdějším přihlášení účastníka do zájmového útvaru se stanovuje úplata v poměrné části docházky

10) zahájení činnosti zájmových útvarů je vždy uvedeno v nabídce všech zájmových útvarů (webové stránky, nástěnky ZŠ Františkovy Lázně a ZŠ Hazlov)

v době školních prázdnin je činnost zájmových útvarů přerušena

11) ostatní práva a povinnosti jsou upraveny ve Vnitřním řádu DDM

Františkovy Lázně 7. 9. 2022

Štrbáková Jarmila

ředitelka DDM a ŠD Františkovy Lázně

 


kluk